Persondatapolitik

1.0 – Indledning

1.1 Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Rejsepunkt A/S behandler dine personoplysninger.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste rådgivning, for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde forskellige lovkrav.

Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

1.2 Den juridiske enhed som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Rejsepunkt A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Rejsepunkt

Holmensvej 2, A,

3600 Frederikssund

CVR-nr.: 44518686

kontakt@rejsepunkt.dk
+45 60 20 20 40

Al henvendelse til os vedrørende dine persondataoplysninger kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 1.2

2.0 – Generelle bestemmelser om personoplysninger

2.1 Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger, når

 • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om ydelse af kørsel i vores flåde af biler, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b). Det kan fx være

  • Kundeservice

  • Rådgivning

  • Administration

  • Kreditvurdering

  • Inddrivelse af restgæld

  • Identifikation og godkendelse af dig som kunde mv.

 • Du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a). Det kan fx være

  • Markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af nyhedsbreve, udvikling af nye produkter samt udarbejdelse af analyser

 • Vi er juridisk forpligtede til det, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Det kan fx være i henhold til:

  • Hvidvaskloven

  • Skattekontrolloven

  • Bogføringsloven

  • Udlejningsloven

  • Databeskyttelsesloven

  • CPR-loven

 • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f). Det kan fx være

  • For at forhindre misbrug eller tab og for at styrke it- og betalingssikkerheden. I denne sammenhæng behandler vi kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

2.2 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler forskellige typer af almindelige personoplysninger, afhængigt af det formål, hvortil de behandles, herunder

 • Grundlæggende personoplysninger, fx dit navn, køn, din adresse, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer

 • ID-dokumentation, fx kopi af pas eller kørekort

 • Lokationsoplysninger omkring dine køreture i vores biler og interaktion med vores app.

 • Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig, herunder hvordan du bruger dem samt dine præferencer i den forbindelse – dette gør vi for at kunne forbedre vores og vores partneres produkter, tjenester og teknologier.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.

2.3 Hvor indsamler vi dine personoplysninger fra?

Vi indsamler dine personoplysninger fra:

 • Dig selv, når du fx udfylder en profil, indsender bestemte dokumenter til os, du ringer til os eller du kommunikerer med os elektronisk eller lignende

 • Cookies, se nærmere herom i vores cookiepolitik

 • Tredjeparter, såsom offentlige myndigheder og din bank, samt offentlig tilgængelige databaser såsom CPR-registret, OIS eller tinglysningssystemet

 • Selve brugen af bilerne genererer forbrugsdata

2.4 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Vi opbevarer de personoplysninger, du giver os, så længe det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

2.5 Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter, fx hvis

 • Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lov.

 • Vi deler dine personoplysninger med kreditoplysningsbureauer. Hvis du misligholder dine forpligtelser i forhold til os, indberetter vi dig muligvis til kreditvurderingsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lov.

 • Vi deler dine personoplysninger med parkeringsselskabet, hvis vi modtager en bøde, hvor det kan henføres til, at du er den sidste bruger af bilen.

 • I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere, der enten ligger inden for EU/EØS eller i et tredjeland, såfremt der foreligger et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

 • Vi kan dele dine personoplysninger med vores rådgivere, fx advokatfirmaer eller forsikringsselskaber, såfremt det skulle blive nødvendigt.

 • I forbindelse med brugen af vores ydelse i andre byer, så kan vi dele dine oplysninger med lokale franchise partnere.

2.6 Profilering og automatiserede beslutninger

Profilering

Profilering er en slags automatisk behandling af dine personoplysninger. Vi bruger f.eks. profilering og datamodellering til at kunne tilbyde dig bestemte ydelser og produkter, der opfylder dine præferencer, til at forebygge hvidvask af penge, fastsætte priser på ydelser og produkter, afsløre bedrageri og risiko for bedrageri, vurdere sandsynligheden for, at der sker misligholdelse, og til markedsføringsformål.

Automatiserede beslutninger

Med automatiserede beslutninger bruger vi vores systemer til at træffe beslutninger baseret på de oplysninger, vi har om dig. Vi bruger f.eks. automatiserede beslutninger til at forhindre bedrageri. Automatiserede beslutninger gør det muligt for os at sikre, at vores beslutninger er hurtige, fair, effektive og korrekte baseret på de oplysninger, vi har.

2.7 Hvordan opbevarer vi dine oplysninger?

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabte, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi opbevarer fx personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. De interne sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende.

Personoplysninger lagres inden for EU/EØS, men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EU/EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kun medarbejdere, med et konkret og relevant behov for indsigt, vil få adgang til dine personoplysninger.

3.0 – Hvilke rettigheder har du?

Som privatperson har du følgende rettigheder:

3.1 Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har behandler, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver dine personoplysninger. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller for være fritaget fra retten til indsigt.

3.2 Manuel behandling

Du kan få indblik i, hvordan en automatiseret beslutning er truffet samt effekterne af beslutningen, og du er berettiget til manuel behandling af enhver automatiseret vurdering.

3.3 Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder bl.a., når behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse.

3.4 Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

3.5 Rettelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis de behandlede personoplysninger om dig er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle dine personoplysninger. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”.

3.6 Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring.  Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

3.7 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser eller produkter. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

3.8 Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

4.0 Øvrigt

4.1 Opdateringer

Vi opdaterer denne information om vores behandling af personoplysninger regelmæssigt. I tilfælde af en ændring, ændres ”opdateret”-datoen.

Eventuelle ændringer af denne information om vores behandling af personoplysninger gælder straks for dig og dine personoplysninger. Hvis ændringer påvirker, hvordan dine personoplysninger behandles, tager vi rimelige skrift for at fortælle dig om ændringerne.

4.2 Klageadgang

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du altid skrive til os ved at anvende kontaktinformationen i pkt. 1.2.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. nr. 33 19 32 00 eller via e-mail til dt@datatilsynet.dk. Du kan i øvrigt læse mere på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Rejsepunkt © 2024
Privatlivspolitik
footer-background-noise